Obchodní podmínky pro podnikatele a velkoobchod

(dále jen „Obchodní podmínky“)

Provozovatel obchodu a prodávající:

FONTICULUS, spol. s r.o.

bratří Čapků 384/14, Veveří, 602 00 Brno

e-mail: lihovar@sudlicka.cz

IČO: 255 332 91 DIČ: CZ25533291

Bankovní spojení: 4167063319/0800 IBAN: CZ7908000000004167063319

(dále také „internetový obchod www.sudlicka.cz" nebo „prodávající")

I.  Závaznost obchodních podmínek a jejich předmět

Tyto obchodní podmínky jsou závazné pro prodávajícího a pro zákazníky, kteří uzavírají smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jednají, v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání a jsou tedy podnikateli. Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava vzájemných práv a povinností mezi prodávajícím a zákazníkem – podnikatelem, který:

 1. zboží kupuje pro své vlastní potřeby (např. jako dary pro vlastní klienty ) a nebude zboží dále prodávat tzv. koncovým spotřebitelům (dále označován jako „podnikatel“), a
 2. zboží kupuje jako velkoobchodní odběratel od prodávajícího, který je velkoobchodním dodavatelem, za účelem jeho následného dodání maloobchodním odběratelům, kteří budou toto zboží dále prodávat tzv. koncovým spotřebitelům, nebo přímo jako maloobchodní odběratel od prodávajícího, který je velkoobchodním dodavatelem, za účelem jeho dalšího prodeje koncovým spotřebitelům (dále označován jako „odběratel“),

přičemž podnikatel a odběratel budou dále souhrnně označováni jako „zákazník“ tam, kde se jejich práva a povinnosti shodují.

II.  Uzavření kupní smlouvy

K uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a zákazníkem dojde na základě učinění objednávky zákazníkem prostřednictvím internetového obchodu www.sudlicka.cz nebo prostřednictvím přímé komunikace s prodávajícím či s jeho obchodními zástupci, kteří pro něj požadovanou objednávku vytvoří, kdy se taková objednávka také řídí těmito Obchodními podmínkami. Mezi prodávajícím a odběratelem může dále v případě oboustranného zájmu o dlouhodobější vzájemnou spolupráci dojít za podmínek dle čl. III těchto Obchodních podmínek k uzavření rámcové smlouvy.

Objednávka prostřednictvím internetového obchodu: Objednávku může podnikatel učinit prostřednictvím internetového obchodu www.sudlicka.cz. Všechny takto přijaté objednávky jsou závazné a řídí se těmito Obchodními podmínkami, které tak tvoří nedílnou součást takto uzavřené kupní smlouvy. Pokud nebudou údaje obsažené v objednávce učiněné prostřednictvím objednávkového obchodu www.sudlicka.cz úplné, nemůžeme dané objednávce vyhovět.

Zákazník může do odeslaní objednávky prostřednictvím formuláře v internetovém obchodě měnit, kontrolovat a opravovat zadané údaje. Odesláním vyplněného formuláře podnikatel stvrzuje, že se seznámil s celým zněním těchto Obchodních podmínek a akceptuje cenu zboží včetně nákladů na dopravu uvedenou na www.sudlicka.cz v okamžiku učinění objednávky. V případě odeslání objednávky zákazníkem s dodatkem nebo odchylkou či podmínkou, která nemění podstatně podmínky nabídky, si prodávající vyhrazuje právo této podmínce vyhovět pouze v případě, že výslovně akceptuje tento dodatek v potvrzení objednávky.

Objednávka prostřednictvím komunikace s prodávajícím: Zákazník může kontaktovat prodávajícího či naopak může být kontaktován ze strany prodávajícího prostřednictvím jeho obchodních zástupců za účelem učinění objednávky a uzavření kupní smlouvy. Vytvořená objednávka bude odrazem dohody učiněné mezi zákazníkem a prodávajícím. Všechny takto vytvořené a oboustranně potvrzené objednávky jsou závazné a řídí se těmito Obchodními podmínkami, které tak tvoří nedílnou součást takto uzavřené kupní smlouvy.

III.  Možnost uzavření rámcové smlouvy s odběratelem

Mezi prodávajícím a odběratelem může být uzavřena rámcová smlouva o dodávkách zboží (dále jen „rámcová smlouva“), na kterou budou navazovat dále uzavírané dílčí smlouvy o dodávkách zboží (dále jen „dílčí smlouva“). V případě zájmu může odběratel vznést požadavek o uzavření rámcové smlouvy u prodávajícího, příp. u jeho obchodního zástupce,

která bude obsahovat individuální smluvní podmínky dohodnuté mezi smluvními stranami včetně možnosti nákupu dle velkoobchodního ceníku prodávajícího. Upozorňujeme, že prodávající může uzavření rámcové smlouvy odmítnout a že se odběratel nemůže jejího uzavření domáhat.

Vzorovou rámcovou kupní smlouvu prodávající v případě zájmu zašle odběrateli na jeho e- mailovou adresu poté, co za tímto účelem zašle žádost prodávajícímu na e-mail lihovar@sudlicka.cz.

Nedílnou součástí uzavřené rámcové smlouvy budou i tyto Obchodní podmínky. V případě rozporu mezi těmito Obchodními podmínkami a ujednáním v rámcové smlouvě má přednost ujednání v rámcové smlouvě.

Nedojde-li k uzavření rámcové smlouvy s odběratelem, vztahují se na něj v plném rozsahu tyto Obchodní podmínky, vyjma částí, které budou přímo dopadat na odběratele mající uzavřenou rámcovou smlouvu s prodávajícím.  Dojde-li k uzavření rámcové smlouvy s odběratelem, vztahuje se na něj plně úprava obsažená v této rámcové smlouvě včetně všech jejích příloh a dále tyto Obchodní podmínky v rozsahu úpravy náležející přímo odběratelům s uzavřenou rámcovou smlouvou – na tuto odlišnou úpravu bude vždy upozorněno zvýrazněním, přičemž typicky bude obsažena v závěru příslušného článku těchto Obchodních podmínek, příp. v samostatném článku těchto Obchodních podmínek. Nebudou-li Obchodní podmínky obsahovat tuto zvláštní úpravu pro odběratele mající uzavřenou rámcovou smlouvu, užije se na ně plně úprava dopadající na odběratele, kteří rámcovou smlouvu neuzavřeli a pro podnikatele (tj. obecně pro zákazníky).

IV.  Dodací podmínky

Zákazník si může zvolit osobní převzetí zboží v Lihovaru Hrobice, adresní místo Hrobice 53, 533 52 Staré Hradiště u Pardubic, nebo si zajistí vlastní způsob přepravy zboží z tohoto místa. Prodávající je v tomto případě povinen dát zboží nenaložené k dispozici zákazníkovi ve své prodejně – Lihovar Hrobice, adresní místo Hrobice 53, 533 52 Staré Hradiště u Pardubic – oddělit jej od ostatního zboží, a to v termínu, o kterém bude prodávající zákazníka předem informovat. V tento okamžik (tj. v okamžiku zpřístupnění zboží zákazníku) přechází nebezpečí škody na věci a povinnost nést veškeré další náklady spojené s přepravou zboží na zákazníka. Zákazník je povinen zajistit na vlastní náklady nakládku  a  přepravu  zboží,  kterou  učiní  sám  nebo  prostřednictvím  jím  zvoleného přepravce.

V případě,  že  si  zákazník  zboží  v  ujednaném termínu  u  prodávajícího nepřevezme,  je  povinen  uhradit  prodávajícímu  smluvní  pokutu  ve  výši  0,05  % z fakturované ceny zboží za každý, byť i jen započatý den prodlení s převzetím.

Alternativně může zákazník využít jedné z přepravních společností, které pro prodávajícího a internetový obchod www.sudlicka.cz přepravu zboží zajišťují, a sice přepravní společnosti Messenger a TOPTRANS. V případě zájmu o dodání zboží prostřednictvím takto zvolené přepravní společnosti musí zákazník prodávajícímu sdělit skutečnou dodací a fakturační adresu, na které bude možno dodání zboží provést a v rámci objednávky sjednat s prodávajícím volbu přepravy, tak aby byl prodávající schopen takovou přepravu pro zákazníka zajistit. Ceny za dopravné jsou uvedené, příp. sjednané v objednávce či dílčí smlouvě a budou připočteny k ceně zboží. Prodávající splní svoji povinnost dodání zboží předáním zboží prvnímu dopravci, kterého si zákazník takto určil. Nebezpečí škody na věci přechází na zákazníka okamžikem předání zboží prvnímu přepravci. Prodávající umožní zákazníku uplatnit případná práva z přepravní smlouvy vůči přepravní společnosti, resp. příslušnému dopravci, a poskytne mu součinnost pro případnou reklamaci přepravy zboží.

Dodací lhůta zboží, které je skladem, je v případě dodání zboží prostřednictvím přepravních společností nabízených prodávajícím, běžně do 5 pracovních dnů od úplného uhrazení kupní ceny za objednané zboží. Zákazník bude v co možná nejkratší době telefonicky, sms nebo e-mailem informován o předpokládaném termínu expedice. Pokud ze strany prodávajícího nebude možné tuto lhůtu dodržet (např. zboží není skladem), bude zákazník o  této  skutečnosti  včas  informován  prostřednictvím  kontaktu  uvedeného v objednávce.

Dodací lhůta, resp. přesný termín dodání pro odběratele, který má s prodávajícím uzavřenou rámcovou smlouvu, bude vždy ujednána individuálně v dílčí smlouvě, a to dle rozsahu a dostupnosti jím požadované dodávky zboží.

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu typu nebo barvy obalů a etiket dodávaného zboží.

V.  Ceny a platební podmínky

Internetový obchod www.sudlicka.cz si vyhrazuje právo měnit ceny zboží v elektronickém obchodě. V již realizovaných a řádně potvrzených objednávkách nebudou ceny zboží měněny a budou závazné pro obě smluvní strany.

Prodávající si vyhrazuje právo měnit ceny uvedené v základním velkoobchodním ceníku, které se uplatní vůči odběrateli majícímu  s prodávajícím  uzavřenou rámcovou smlouvu.

Internetový obchod www.sudlicka.cz akceptuje níže uvedené způsoby platby za objednané zboží:

 • Zaslání zboží na dobírku s platbou zboží při jeho odběru od přepravní
 • Při osobním převzetí zboží platba v hotovosti nebo
 • Platbou kartou online prostřednictvím platební brány Global Payments, přes Apple

Pay nebo Google Pay.

 • Bezhotovostním bankovním převodem.

Podnikatel a odběratel bez uzavřené rámcové smlouvy, se kterým byla vytvořena objednávka prostřednictvím komunikace s prodávajícím dle čl. II Obchodních podmínek, může být po dohodě s prodávajícím povinen uhradit kupní cenu na základě vystaveného daňového dokladu v termínu a způsobem v něm uvedeném. V tomto případě bude zboží dodáno způsobem sjednaným dle čl. IV Obchodních podmínek až po úplném uhrazení této kupní ceny.

Odběratel, se kterým byla uzavřena rámcová smlouva, je vždy povinen uhradit kupní cenu na základě vystaveného daňového dokladu v termínu a způsobem v něm uvedeném. Tomuto odběrateli může být v návaznosti na ujednání v rámcové smlouvě, příp. v konkrétní dílčí smlouvě, s ohledem na zvolený způsob dopravy, zboží dodáno ještě před uhrazením takto vystaveného daňového dokladu.

Daňové doklady vystavené prodávajícím budou splňovat nároky kladené na něj právními předpisy, zejména zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Nebude-li tomu tak, je tento zákazník oprávněn vrátit daňový doklad prodávajícímu. Lhůta k plnění počíná běžet dnem, kdy bude tomuto zákazníku doručen opravený daňový doklad, který bude splňovat výše uvedené nároky. Závazek zákazníka uhradit kupní cenu je splněn okamžikem, kdy je kupní cena v plné výši připsána na bankovní účet poskytovatele bankovních služeb prodávajícího, který mu za tímto účelem sdělí ve vystavené faktuře.

VI.  Částečné vyřízení objednávky

Nebude-li možné některou část objednávky zákazníka vyřídit v termínu shora uvedeném pro vyřízení této objednávky, bude zbývající část objednaného zboží dodána v náhradním vzájemně potvrzeném a odsouhlaseném termínu. O této skutečnosti bude zákazník vyrozuměn prodávajícím při obdržení objednávky.

VII.  Odstoupení od smlouvy

V souladu s § 2001 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, má prodávající i zákazník právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou, případně i poté, co z chování druhé smluvní strany nepochybně vyplyne, že smlouvu podstatným způsobem poruší a nedá-li na výzvu oprávněné smluvní strany přiměřenou jistotu, a to bez zbytečného odkladu.

Pro potřeby posouzení včasnosti odstoupení od uzavřené smlouvy se dobou bez zbytečného odkladu rozumí doba pěti dní ode dne, kdy k podstatnému porušení smlouvy došlo, resp. kdy se o tom oprávněná smluvní strana dozvěděla, případně dozvědět mohla a měla.

Podstatným porušením je takové porušení uzavřené smlouvy, o němž smluvní strana porušující tuto smlouvu již při jejím uzavření věděla nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana tuto smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

Prodávající má právo od uzavřené smlouvy odstoupit zejména v případě, že se zákazník

dostane do prodlení s úhradou kupní ceny delším než 10 dní.

Zákazník je oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit zejména v případě, že se prodávající dostane do prodlení s dodáním zboží delším než 20 dnů. Zákazník není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že bylo zboží dodáno řádně, včas a bez vad opravňujících odstoupení od smlouvy dle čl. IX těchto Obchodních podmínek.

Prodávající a/nebo zákazník oznámení o odstoupení od uzavřené smlouvy zašle elektronicky na e-mailovou adresu porušující strany, případně do její datové schránky.

V oznámení o odstoupení od smlouvy musí být vždy řádně specifikováno, v čem odstupující strana spatřuje oprávněnost odstoupení (tj. podstatné porušení smlouvy) a jeho včasnost (tj. určení, kdy k porušení došlo a kdy se o něm dozvěděla).

Odstoupení od smlouvy je  účinné doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní  straně. V případě doručování oznámení o odstoupení prostřednictvím e-mailové komunikace se v případě absence odpovědi potvrzující doručení považuje za den doručení třetí den od jeho zaslání.

Důsledky odstoupení od smlouvy: Pokud dojde k odstoupení od této smlouvy je nutné závazky mezi prodávajícím a zákazníkem vypořádat.

Zákazník je povinen dodané zboží zaslat na adresu prodávajícího Lihovar Hrobice, adresní místo Hrobice 53, 533 52 Staré Hradiště, případně jej na této adrese osobně předat. Zákazník odpovídá za jakékoliv snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím. Prodávající má v tomto případě nárok na započtení škody vzniklé na zboží oproti hodnotě finanční částky, která má být zákazníkovi z titulu odstoupení od smlouvy vrácena.

Prodávají po obdržení a kontrole vraceného zboží vrátí uhrazenou kupní cenu zákazníkovi, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet, ze kterého byla kupní cena uhrazena, případně na bankovní účet, který mu za tímto účelem zákazník sdělil.

Při odstoupení zákazníka od uzavřené smlouvy lze akceptovat vrácení zboží za současného splnění všech uvedených podmínek nutných pro vrácení zboží zákazníkem prodávajícímu. Při jejich nedodržení nelze odstoupení od smlouvy a s tím spojené vrácení zboží akceptovat.

Právo na odstoupení od kupní smlouvy nelze uplatnit v případě, že bude zapečetěný obal zboží porušen, tj. kolek, kterým je láhev alkoholu opatřena, bude zjevně porušen, a to z hygienických důvodů a důvodu ochrany zdraví.

Další podmínky pro vrácení zboží:

 • zboží musí být nepoužité
 • zboží musí být nepoškozené
 • zboží musí být zabalené v původním obalu
 • zboží musí být kompletní včetně dodaného příslušenství

K takto vrácenému zboží musí být zákazníkem dále přiloženy doklady o prodeji zboží s přiložením čísla bankovního účtu, na které budou vráceny peníze z prodeje zboží. Prodávající a odběratel mající uzavřenou rámcovou smlouvu je oprávněn odstoupit vždy i od uzavřené dílčí smlouvy, aniž by tím byla dotčena uzavřená rámcová smlouva.

VIII.  Další způsoby ukončení rámcové smlouvy

Rámcová smlouva bude mezi prodávajícím a odběratelem uzavřena na dobu určitou. Rámcová smlouva bude ukončena uplynutím takto ujednané doby. Po jejím uplynutí je možné uzavřít novou rámcovou smlouvou, a to za podmínek dle čl. III těchto Obchodních podmínek. 

Rámcovou smlouvu je možné dále ukončit vzájemnou písemnou dohodou prodávajícího a odběratele a/nebo výpovědí.

Prodávající je oprávněn rámcovou smlouvu vypovědět, jestliže se odběratel opakovaně, tj. alespoň dvakrát, dopustí porušení rámcové smlouvy nebo těchto obchodních podmínek, které nelze považovat za podstatné porušení smlouvy ve smyslu čl. VII těchto Obchodních podmínek, zejména pokud se opakovaně dostane do prodlení s úhradou kupní ceny delšího než 3 pracovní dny. Prodávající je dále oprávněn smlouvu vypovědět v případě, že bude zjištěn úpadek odběratele nebo že dojde k jeho zrušení s likvidací.

Odběratel je oprávněn rámcovou smlouvu vypovědět, jestliže se prodávající opakovaně, tj. alespoň dvakrát, dopustí porušení rámcové smlouvy nebo těchto Obchodních podmínek, které nelze považovat za podstatné porušení smlouvy ve smyslu čl. VII těchto Obchodních podmínek, zejména pokud se opakovaně dostane do prodlení s dodáním zboží o více než 10 pracovních dnů.  Odběratel je  dále oprávněn  vypovědět  uzavřenou  rámcovou  smlouvu v případě, že bude zjištěn úpadek prodávajícího nebo že dojde k jeho zrušení s likvidací.

IX.  Práva z vadného plnění

Zákazník bez zbytečného odkladu po dodání zboží prohlédne a vytkne prodávajícímu případně zjištěné vady na e-mailovou adresu prodávajícího: lihovar@sudlicka.cz. Právo z vadného plnění je založeno vadou, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na zákazníka, tj. k okamžiku převzetí zboží tímto zákazníkem. Zákazník zboží prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

Zákazník nemá  práva  z vadného  plnění,  jedná-li  se  o  zjevnou  vadu,  kterou  musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat ihned po obdržení dodaného zboží, pokud ji bez zbytečného odkladu prodávajícímu nevytkl. Soud právo z vadného plnění zákazníkovi nepřizná, pokud vadu zboží nevytkl bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.

V případě skryté vady platí totéž – nebyla-li skrytá vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji zákazník mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci, nemá práva z vadného plnění. Právo z vadného plnění nenáleží zákazníku, který vadu způsobil sám.

Při reklamaci zakoupeného zboží je nutné, aby zákazník prodávajícímu zaslal nebo předložil veškeré listiny, které mu byly předány prodávajícím v rámci vyřízení objednávky reklamovaného zboží, tedy fakturu. Dále je nutné, aby zákazník v případě že prodávajícímu vrací vadné zboží, jej vrátil kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího. V případě zaslání zboží prodávajícímu je nutné zboží zabalit pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

Práva zákazníka z vadného plnění se liší v návaznosti na charakter vady a závažnost takto vzniklého porušení smlouvy. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má zákazník právo

 1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
 2. na odstranění vady opravou věci,
 3. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 4. odstoupit od smlouvy

Zákazník v případě  podstatného  porušení  smlouvy  sdělí  prodávajícímu,  jaké  právo z vadného plnění si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže zákazník změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li zákazník opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li zákazníkovi, že vady neodstraní, může zákazník požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. V případě, že zákazník své právo nezvolí včas, má práva, která by mu náležela v případě vadného plnění majícího charakter nepodstatného porušení smlouvy.

V případě vadného plnění, které má charakter nepodstatného porušení smlouvy, má zákazník právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud zákazník neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo obecně neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit případnou právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí zákazníkovi způsobit nepřiměřené náklady.

V případě, že prodávající neodstraní vadu zboží včas nebo ji odmítne odstranit, může prodávající požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody způsobené provozem prodaného zboží, funkčních vlastností a škod způsobených z neodborného používání zboží, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Ve svém oznámení musí zákazník uvést jaké vady byly u zakoupeného zboží zjištěny a tyto náležitým způsobem konkretizovat.

X.  Vrácení peněz na účet převodem

Při oprávněném a odůvodněném nároku na vrácení peněz na účet zákazníka v případě odstoupení od smlouvy nebo slevy z kupní ceny budou finanční prostředky poukázány zákazníkovi bezhotovostním převodem na bankovní účet, ze kterého kupní cenu uhradil, případně na jiný bankovní účet, který prodávajícímu zákazník za tímto účelem sdělil prostřednictvím oznámení o odstoupení či při reklamaci daného zboží.

XI.  Předcházení škodám a limitace odpovědnosti za škodu

Prodávající neodpovídá zákazníkovi za jakékoli nepřímé, dodatečné nebo následné škody, či ušlý zisk, které mohou v souvislosti se zbožím vzniknout při jeho nesprávném použití nebo v souvislosti s jeho dodáním. Prodejce dále neodpovídá za škody, které vzniknou v důsledku mechanické manipulace se zbožím, násilnými zásahy, úpravami, nevhodným skladováním a dalšími neodbornými způsoby zacházení se zbožím a porušením uzavřené smlouvy nebo právních předpisů ze strany Zákazníka.

Prodávající neodpovídá za škodu, která vznikne zákazníkovi v důsledku nedodání či opožděného dodání zboží, které bylo způsobeno válkou, požárem, stávkou, povodní, nedostatkem paliv, elektřiny, materiálu nebo jinou objektivní příčinou, kterou prodávající nezavinil a kterou nemohl v době uzavření smlouvy objektivně předvídat. V tomto případě je zákazník povinen převzít opožděně dodané zboží, pokud se obnoví schopnost prodávajícího zboží dodat.

Případná   povinnost  prodávajícího  nahradit  zákazníkovi  škodu  vzniklou  v souvislosti s porušením smlouvy ze strany prodávajícího se omezuje pouze na skutečně vzniklou škodu a prodávající tedy není povinen nahradit zákazníkovi jakoukoli formu ušlého zisku.

Povinnost prodávajícího nahradit zákazníkovi skutečně vzniklou škodu bude limitována výší celkové ceny zakoupeného zboží, v souvislosti, s nímž je náhrada škody uplatňována; to neplatí, bude-li skutečně vzniklá škoda prodávajícím způsobena úmyslně či z hrubé nedbalosti.

XII.  Doručování

Jakékoliv oznámení nebo ujednání prodávajícího a zákazníka dotýkající se uzavřené kupní smlouvy nebo vztahů na základě ní vzniklých, vyžaduje ke své platnosti písemnou formu.

Pro účely těchto kupních smluv je e-mailová komunikace považována za písemnou formu, a to i v případě, kdy není opatřena zaručeným, uznávaným či kvalifikovaným elektronickým podpisem či jejich obdobou. V každé uzavřené smlouvě tak musí zákazník uvést svou funkční a aktivní e-mailovou adresu.

Odstoupení či výpověď od rámcové či dílčí smlouvy musí být učiněna elektronicky na e-mailovou adresu porušující strany, případně do její datové schránky.

XIII.  Volba práva a soudní příslušnost

Smlouva uzavřená mezi prodávajícím a zákazníkem se řídí českým právem.

Prodávající i zákazník jsou povinni vzniklé spory řešit smírnou cestou. Nebude-li smírné řešení možné, bude v daném sporu mezi prodávajícím a zákazníkem místně příslušným soudem obecný soud příslušný dle sídla prodávajícího.

XIV.  Zpracování osobních údajů

Údaje o správci osobních údajů: FONTICULUS, spol. s r.o, bratří Čapků 384/14, Veveří, 602 00 Brno, IČ: 255 332 91, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 31144.

Subjektem údajů je pouze podnikatel, který je fyzickou osobou, a dále též zástupci právnických osob včetně členů jejich statutárních orgánů, vyjma těchto právnických osob – právnická osoba není subjektem údajů.

Správce, jakožto provozovatel Internetového obchodu www.sudlicka.cz zpracovává osobní údaje v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti FONTICULUS, spol. s r.o., které jsou dostupné zde.

Veškeré osobní údaje subjektů údajů jsou Správcem zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Poskytnutí osobních údajů zájemce o koupi zboží je požadováno v souvislosti s plněním závazků vyplývajících ze smlouvy uzavřené mezi Správcem a subjektem údajů a zákonných povinností Správce. Poskytnutí osobních údajů ze strany subjektu údajů může být dále požadováno k zasílání nabídek a obchodních sdělení, to však výhradně v případě, že subjekt údajů za tímto účelem Správci výslovně udělí samostatný a svobodný souhlas.

Na základě zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Vám můžeme zasílat marketingová sdělení týkající se našich služeb či informací o naší společnosti. Součástí toho mohou být i emailové dotazníky spokojenosti s nákupem u nás, k jejich rozesílce využíváme službu Hodnocení Zboží.cz a rovněž program Ověřeno zákazníky. Váš email a informace o konkrétním nákupu předáme příslušné službě pokaždé, kdy u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas.

XV.  Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky vstoupily v platnost dne 1.1.2024 a jsou závazné jak pro zákazníka, tak pro prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo na případné změny. Zákazník bude vždy zavázán zněním Obchodních podmínek platných a účinných k okamžiku uzavření smlouvy.

Zpět do obchodu