Obchodní podmínky pro spotřebitele

Provozovatel obchodu a prodávající:

FONTICULUS, spol. s r.o.

bratří Čapků 384/14, Veveří, 602 00 Brno

e-mail: lihovar@sudlicka.cz

IČO: 255 332 91 DIČ: CZ25533291

Bankovní spojení: 4167063319/0800 IBAN: CZ7908000000004167063319

(dále také „internetový obchod www.sudlicka.cz" nebo „prodávající")

Důležité upozornění:

Vyhrazujeme si právo v případě pochybností o plnoletosti registrovaného zákazníka požádat o doložení dovršeného věku zákazníka, např. zasláním e-mailovou formou na adresu našeho e-shopu kopie občanského průkazu, či jiného platného osobního dokladu, který potvrzuje věk registrovaného zákazníka. Toto je možné nahradit veřejnou listinou vyhotovenou notářem osvědčující, že zákazník věk 18 let skutečně dovršil nebo jinou písemností, která tuto skutečnost nezvratitelně dokládá.

Souhlasem s uvedenými obchodními podmínkami a následným nákupem v internetovém obchodě www.sudlicka.cz zákazník potvrzuje, že dovršil věku 18 let, a bere na vědomí informaci, že osobám mladším 18 let žádné alkoholické nápoje neprodáváme! Omlouváme se za vzniklé zdržení, tuto podmínku nám diktuje zákon.

Tyto obchodní podmínky jsou závazné pro prodávajícího a pro zákazníky, kteří uzavírají smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jednají, mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání a jsou tedy spotřebiteli.

 

I.  Přijetí objednávky

 

Všechny přijaté objednávky prostřednictvím internetového obchodu www.sudlicka.cz jsou závazné a řídí se těmito obchodními podmínkami. Pokud nebudou údaje obsažené v objednávce učiněné prostřednictvím objednávkového obchodu www.sudlicka.cz úplné, nemůžeme dané objednávce vyhovět.

Zákazník může do odeslaní objednávky prostřednictvím formuláře v internetovém obchodě měnit, kontrolovat a opravovat zadané údaje. Odesláním vyplněného formuláře zákazník stvrzuje, že se seznámil s celým zněním těchto Obchodních podmínek a akceptuje cenu zboží včetně nákladů na dopravu uvedenou na www.sudlicka.cz v okamžiku učinění objednávky.

V případě odeslání objednávky zákazníkem s dodatkem nebo odchylkou či podmínkou, která nemění podstatně podmínky nabídky, si prodávající vyhrazuje právo této podmínce vyhovět pouze v případě, že výslovně akceptuje tento dodatek v potvrzení objednávky. Tyto Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž kupní smlouvu je možné uzavřít též pouze v jazyce českém. Zákazník, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie mimo území České republiky, popř. který je občanem členského státu Evropské unie mimo území České republiky, odesláním objednávky souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v českém jazyce. Uzavřená kupní smlouva je Prodávajícím archivována po dobu 24 měsíců ode dne jejího uzavření a na žádost zákazníka zaslanou na e-mailovou adresu prodávajícího lihovar@sudlicka.cz k ní prodávající umožní zákazníkovi přístup.

II.  Dodací lhůta

Dodací lhůta zboží, které je skladem u prodávajícího, je do 5 pracovních dnů od obdržení objednávky. Zákazník bude v co možná nejkratší době telefonicky, sms nebo e-mailem informován o předpokládaném termínu expedice. Pokud ze strany prodávajícího nebude možné tuto lhůtu dodržet (např. zboží není skladem), bude zákazník o této skutečnosti včas informován prostřednictvím kontaktu uvedeného v objednávkovém formuláři, aby mohl od kupní smlouvy případně odstoupit. Vyhrazujeme si právo na změnu typu nebo barvy obalů a etiket dodávaného zboží.

III.  Zrušení objednávky ze strany prodejce

Internetový obchod www.sudlicka.cz si vyhrazuje právo zrušit celou objednávku nebo její část v případě, že zboží není skladem, nebo v případě, že kupující nedosáhl věku 18 let.

IV.  Částečné vyřízení objednávky

Nebude-li možné některou část objednávky vyřídit v termínu shora uvedeném pro vyřízení objednávky, bude zbývající část objednaného zboží dodána zákazníkovi v náhradním potvrzeném a zákazníkem a prodávajícím odsouhlaseném termínu. O této skutečnosti bude zákazník vyrozuměn prodávajícím při obdržení objednávky.

V.  Zrušení objednávky ze strany kupujícího

Odstoupení od smlouvy (bez udání důvodu) – Storno objednávky ze strany kupujícího. V souladu s § 1820 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a se zákonem č. 634/1992, o ochraně spotřebitele, v platném znění, má každý zákazník právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu.

Informace o možnosti uplatnění práva na odstoupení od smlouvy v souladu s § 1820 odst. 3 Občanského zákoníku: Do 14 dnů má zákazník, který je spotřebitelem, právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu. Zákazník má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy zákazník nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží nebo poslední dodávku zboží (v případě smlouvy týkající se různého zboží objednaného v rámci jedné objednávky a dodaného zvlášť) či poslední položku nebo část zboží (v případě smlouvy týkající se dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí).

Při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí zákazník o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat prodávajícího formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného    prostřednictvím    provozovatele    poštovních    služeb,    faxu     nebo e-mailu: lihovar@sudlicka.cz). Zákazník může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Důsledky odstoupení od smlouvy: Pokud zákazník odstoupí od této smlouvy, vrátí prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl informován o rozhodnutí zákazníka odstoupit od smlouvy, všechny platby, které od zákazníka obdržel a kterých se odstoupení týká, včetně nákladů na dodání zboží (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zákazníkem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který použil zákazník pro provedení počáteční transakce, pokud výslovně zákazník neurčí jinak. V žádném případě tím zákazníkovi nevzniknou další náklady. S vrácením platby může prodávající počkat do té doby, než vrácené zboží obdrží nebo než zákazník prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu zákazník oznámí, že odstupuje od smlouvy, zašle zákazník zpět nebo je předá na adrese Lihovar Hrobice 53. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud zákazník odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Zákazník ponese přímé náklady spojené s navrácením zboží. Maximální náklady jsou odhadované ve výši 300 Kč.

Zákazník odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Prodávající má v tomto případě nárok na započtení škody vzniklé na zboží oproti hodnotě finanční částky, která má být zákazníkovi z titulu odstoupení od smlouvy vrácena.

Při odstoupení zákazníka od uzavřené smlouvy lze akceptovat vrácení zboží za současného splnění všech uvedených podmínek nutných pro vrácení zboží zákazníkem prodávajícímu. Při jejich nedodržení nelze odstoupení od smlouvy a s tím spojené vrácení zboží akceptovat.

Právo na odstoupení od kupní smlouvy nelze uplatnit v případě, že bude zapečetěný obal zboží porušen, tj. kolek, kterým je láhev alkoholu opatřena, bude zjevně porušen, a to z hygienických důvodů a důvodu ochrany zdraví.

Další podmínky pro vrácení zboží:

 • zboží musí být nepoužité
 • zboží musí být nepoškozené
 • zboží musí být zabalené v původním obalu
 • zboží musí být kompletní včetně dodaného příslušenství

K takto vrácenému zboží musí být zákazníkem dále přiloženy doklady o prodeji zboží s přiložením čísla bankovního účtu, na které budou vráceny peníze z prodeje zboží.

VI.  Způsob dopravy

Dopravu zajišťuje pro internetový obchod www.sudlicka.cz přepravní společnost Messenger a přepravní společnost TOPTRANS. Za tím účelem je zákazník povinen v objednávce uvést skutečnou dodací a fakturační adresu, na které bude možno provést dodání zboží  zákazníkovi. Ceny  za  dopravné  jsou  uvedené  v  objednávkovém formuláři. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Mimo to má zákazník možnost zvolit si osobní převzetí zboží v Lihovaru Hrobice, adresní místo Hrobice 53, 533 52 Staré Hradiště u Pardubic.

VII.  Ceny

Internetový obchod www.sudlicka.cz si vyhrazuje právo měnit ceny zboží v elektronickém obchodě. V již realizovaných a řádně potvrzených objednávkách nebudou ceny zboží měněny a budou závazné pro obě smluvní strany.

V případě, že prodávající určité zboží zlevní, budou u příslušné slevy rovněž uvedeny informace o nejnižší ceně, za kterou prodávající takto zlevněné zboží nabízel v době 30 dnů před poskytnutím slevy, případně od okamžiku, kdy začal zboží nabízet a prodávat do okamžiku poskytnutí slevy, pokud by bylo dané zboží v  prodeji dobu kratší než 30 dnů, nebo v době 30 dnů před prvním poskytnutím slevy v případě postupného zlevňování zboží.

VIII.  Způsob platby

Internetový obchod www.sudlicka.cz akceptuje níže uvedené způsoby platby za objednané zboží:

 • Zaslání zboží na dobírku s platbou zboží při jeho odběru od přepravní
 • Při osobním převzetí zboží platba v hotovosti nebo
 • Platbou kartou online prostřednictvím platební brány Global Payments, přes Apple Pay nebo Google Pay.
 • Bezhotovostním bankovním převodem. 

IX.  Záruka

Na zboží zakoupené v internetovém obchodu www.sudlicka.cz poskytujeme záruku v délce trvání 24 měsíců, na základě níž má zákazník ze záruky právo na dodání nového zboží bez vady nebo na opravu zboží. Za tímto účelem zákazníku vydáme nejpozději při převzetí zboží záruční list v textové podobě, který bude obsahovat údaj, že zákazníkova práva z vadného plnění nejsou zárukou dotčena a označení zárukou dotčeného zboží, obsahu záruky, sídlo poskytovatele záruky a postup k uplatnění práv ze záruky a podmínky záruky – v případě, že Vám tento záruční list nevydáme, zůstává platnost záruky nedotčena.

Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí zboží zákazníkem.

Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním. U zboží prodávaného za sníženou cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla cena snížena.

Záruka dle tohoto článku se nevztahuje na zboží, které na svém obalu bude obsahovat datum své minimální trvanlivosti. Prodávající se zaručuje, že si takové zboží uchová své specifické vlastnosti při správném způsobu uchování do uvedeného data minimální trvanlivosti. Datum minimální trvanlivosti nebude zásadně uvedeno na obalu zboží, které obsahuje více než 10 % objemu alkoholu.

 

X.  Reklamace a práva z vadného plnění

 

Zákazník bez zbytečného odkladu po dodání zboží prohlédne a vytkne prodávajícímu případně zjištěné vady na e-mailovou adresu prodávajícího: lihovar@sudlicka.cz. Právo z vadného plnění je založeno vadou, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na zákazníka, tj. k okamžiku převzetí zboží tímto zákazníkem. Zákazník může vytknout vadu, která se takto na zboží projeví v době dvou let od jeho převzetí. Projeví-li se vada zboží v průběhu jednoho roku od převzetí tohoto zboží, má se za to, že zboží bylo vadné již při jeho převzetí, ledaže to povaha zboží či vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou zákazník nemůže zboží užívat, jestliže vadu vytkl oprávněně. Právo z vadného plnění nenáleží zákazníku, který vadu způsobil sám.

Při reklamaci zakoupeného zboží je nutné, aby zákazník prodávajícímu zaslal nebo předložil veškeré listiny, které mu byly předány prodávajícím v rámci vyřízení objednávky reklamovaného zboží, tedy fakturu. Dále je nutné, aby zákazník v případě že prodávajícímu vrací vadné zboží, jej vrátil kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího. V případě zaslání zboží prodávajícímu je nutné zboží zabalit pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

V případě vady zboží má zákazník právo na odstranění této vady, a to dle své volby dodáním nového zboží bez vady nebo opravou zboží, ledaže by byl zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný – z těchto důvodů může prodávající odmítnout vadu odstranit. K odstranění vady převezme prodávající zboží na vlastní náklady.

Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím zákazníkovi nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha zboží a účel, pro který kupující zboží koupil.

Zákazník může požadovat přiměřenou slevu, která se určí jako rozdíl mezi hodnotou zboží bez vady a vadného zboží, nebo odstoupit od smlouvy při významné vadě zboží, pokud

 1. prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil z výše uvedených důvodů,
 2. se vada projeví opakovaně,
 3. je vada podstatným porušením smlouvy, nebo
 4. je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro zákazníka.

Pokud zákazník od smlouvy v tomto případě odstoupí, vrátí mu prodávající kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží zboží nebo co mu zákazník prokáže, že zboží odeslal.

Prodávající je povinen spotřebiteli vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy spotřebitel reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje a kontaktní údaje spotřebitele pro účely poskytnutí informací o reklamaci. Pro vyřízení reklamace se stanoví lhůta 30 dnů od vrácení a přijetí zboží prodejcem. V odůvodněných případech je možné tuto lhůtu prodloužit po předchozí dohodě se zákazníkem. Po marném uplynutí této lhůty může spotřebitel od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu. Prodávající je povinen vydat spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, potvrzení o provedení úpravy, době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Podmínkou pro kladné vyřízení řádně uplatněné reklamace zboží je skutečnost, že reklamované zboží nebude vykazovat vady či jiné poškození, které by bylo způsobeno neodborným zacházením zákazníkem.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody způsobené provozem prodaného zboží, funkčních vlastností a škod způsobených z neodborného používání zboží a z neodborné montáže zboží, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje poskytnutá záruka. Ve svém oznámení musí zákazník uvést jaké vady byly u zakoupeného zboží zjištěny a tyto náležitým způsobem konkretizovat.

XI.  Vrácení peněz na účet převodem

Při oprávněném a odůvodněném nároku na vrácení peněz na účet zákazníka v případě odstoupení od smlouvy nebo slevy z kupní ceny budou finanční prostředky poukázány zákazníkovi bezhotovostním převodem na bankovní účet, ze kterého kupní cenu uhradil, případně na jiný bankovní účet, který prodávajícímu zákazník za tímto účelem sdělil prostřednictvím oznámení o odstoupení či při reklamaci daného zboží.

XII.  Zpracování osobních údajů

Údaje o správci osobních údajů: FONTICULUS, spol. s r.o, bratří Čapků 384/14, Veveří, 602 00 Brno, IČ: 255 332 91, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 31144.

Správce, jakožto provozovatel Internetového obchodu www.sudlicka.cz, zpracovává osobní údaje v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti FONTICULUS, spol. s r.o., které jsou dostupné zde.

Veškeré osobní údaje subjektů údajů jsou Správcem zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Poskytnutí osobních údajů zájemce o koupi zboží je požadováno v souvislosti s plněním závazků vyplývajících ze smlouvy uzavřené mezi Správcem a zákazníkem a zákonných povinností Správce. Poskytnutí osobních údajů ze strany subjektu údajů může být dále požadováno k zasílání nabídek a obchodních sdělení, to však výhradně v případě, že subjekt údajů za tímto účelem Správci výslovně udělí samostatný a svobodný souhlas.

Na základě zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Vám můžeme jako našemu zákazníkovi zasílat marketingová sdělení týkající se našich služeb či informací o naší společnosti. Součástí toho mohou být i emailové dotazníky spokojenosti s nákupem u nás, k jejich rozesílce využíváme službu Hodnocení Zboží.cz a rovněž program Ověřeno zákazníky. Váš email a informace o konkrétním nákupu předáme příslušné službě pokaždé, kdy u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas.

XIII.  Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě, že dojde mezi prodávajícím a zákazníkem spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: www.adr.coi.cz.

Spotřebitel může  využít  rovněž  platformu  pro  řešení  sporů  online,  která  je  zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XIV.  Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky, které vstoupily v platnost dne 1.1.2024, jsou závazné jak pro zákazníka – kupujícího, který je spotřebitelem, tak pro prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo na případné změny.

Zpět do obchodu