Obchodní podmínky

Provozovatel obchodu a prodávající:

FONTICULUS, spol. s.r.o.
bratří Čapků 384/14, Veveří, 602 00 Brno
e-mail: lihovar@sudlicka.cz 
IČO: 255 332 91
DIČ: CZ25533291
Bankovní spojení: 4167063319/0800
IBAN: CZ7908000000004167063319

(dále také „internetový obchod www.sudlicka.cz" nebo „prodávající")

 

Důležité upozornění:

Vyhrazujeme si právo v případě pochybností o plnoletosti registrovaného zákazníka požádat o doložení dovršeného věku zákazníka, např. zasláním e-mailovou formou na adresu našeho e-shopu kopie občanského průkazu, či jiného platného osobního dokladu, který potvrzuje věk registrovaného zákazníka. Toto je možné nahradit notářsky ověřeným místo přísežným prohlášením o dovršení věku 18 let nebo jinou písemností, která tuto skutečnost nezvratitelně dokládá.

Souhlasem s uvedenými obchodními podmínkami a následným nákupem v internetovém obchodě www.sudlicka.cz zákazník potvrzuje, že dovršil věku 18 let, a bere na vědomí informaci, že osobám mladším 18 let žádné alkoholické nápoje neprodáváme! Omlouváme se za vzniklé zdržení, tuto podmínku nám diktuje zákon.

 

I. Přijetí objednávky

Všechny přijaté objednávky prostřednictvím internetového obchodu www.sudlicka.cz jsou závazné a řídí se těmito obchodními podmínkami. Pokud nebudou údaje obsažené v objednávce učiněné prostřednictvím objednávkového obchodu www.sudlicka.cz úplné, nemůžeme dané objednávce vyhovět.
Zákazník může do odeslaní objednávky prostřednictvím formuláře v internetovém obchodě měnit, kontrolovat a opravovat zadané údaje. Odesláním vyplněného formuláře zákazník stvrzuje, že se seznámil s celým zněním těchto Obchodních podmínek a akceptuje cenu zboží včetně nákladů na dopravu uvedenou na www.sudlicka.cz v okamžiku učinění objednávky.
V případě odeslání objednávky zákazníkem s dodatkem nebo odchylkou či podmínkou, která nemění podstatně podmínky nabídky, si prodávající vyhrazuje právo této podmínce vyhovět pouze v případě, že výslovně akceptuje tento dodatek v potvrzení objednávky.
Tyto Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž kupní smlouvu je možné uzavřít též pouze v jazyce českém. Zákazník, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie mimo území České republiky, popř. který je občanem členského státu Evropské unie mimo území České republiky, odesláním objednávky souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v českém jazyce. Uzavřená kupní smlouva je Prodávajícím archivována po dobu 24 měsíců ode dne jejího uzavření a na žádost zákazníka zaslanou na e-mailovou adresu prodávajícího lihovar@sudlicka.cz k ní prodávající umožní zákazníkovi přístup.

 

II. Dodací lhůta

Dodací lhůta zboží, které je skladem u prodávajícího, je do 5 pracovních dnů od obdržení objednávky. Zákazník bude v co možná nejkratší době telefonicky, sms nebo e-mailem informován o předpokládaném termínu expedice. Pokud ze strany prodávajícího nebude možné tuto lhůtu dodržet (např. zboží není skladem), bude zákazník o této skutečnosti včas informován prostřednictvím kontaktu uvedeného v objednávkovém formuláři, aby mohl od kupní smlouvy případně odstoupit. Vyhrazujeme si právo na změnu typu nebo barvy obalů a etiket dodávaného zboží.

 

III. Zrušení objednávky ze strany prodejce

Internetový obchod www.sudlicka.cz si vyhrazuje právo zrušit celou objednávku nebo její část v případě, že zboží není skladem, nebo v případě, že kupující nedosáhl věku 18 let.

 

IV. Částečné vyřízení objednávky

Nebude-li možné některou část objednávky vyřídit v termínu shora uvedeném pro vyřízení objednávky, bude zbývající část objednaného zboží dodána zákazníkovi v náhradním potvrzeném a zákazníkem a prodávajícím odsouhlaseném termínu. O této skutečnosti bude zákazník vyrozuměn prodávajícím při obdržení objednávky.

 

V. Zrušení objednávky ze strany kupujícího

Odstoupení od smlouvy (bez udání důvodu) – Storno objednávky ze strany kupujícího. V souladu s § 1820 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a se zákonem č. 634/1992, o ochraně spotřebitele, v platném znění, má každý zákazník právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu.

Informace o možnosti uplatnění práva na odstoupení od smlouvy v souladu s § 1820 odst. 3 Občanského zákoníku: Do 14 dnů má zákazník, který je spotřebitelem, právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu. Zákazník má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy zákazník nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží nebo poslední dodávku zboží (v případě smlouvy týkající se různého zboží objednaného v rámci jedné objednávky a dodaného zvlášť) či poslední položku nebo část zboží (v případě smlouvy týkající se dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí).
Při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí zákazník o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat prodávajícího formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxu nebo e-mailu: lihovar@sudlicka.cz). Zákazník může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Důsledky odstoupení od smlouvy: Pokud zákazník odstoupí od této smlouvy, vrátí prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl informován o rozhodnutí zákazníka odstoupit od smlouvy, všechny platby, které od zákazníka obdržel a kterých se odstoupení týká, včetně nákladů na dodání zboží (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zákazníkem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který použil zákazník pro provedení počáteční transakce, pokud výslovně zákazník neurčí jinak. V žádném případě tím zákazníkovi nevzniknou další náklady. S vrácením platby může prodávající počkat do té doby, než vrácené zboží obdrží nebo než zákazník prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.
Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu zákazník oznámí, že odstupuje od smlouvy, zašle zákazník zpět nebo je předá na adrese Lihovar Hrobice 53. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud zákazník odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Zákazník ponese přímé náklady spojené s navrácením zboží. Maximální náklady jsou odhadované ve výši 300 Kč.
Zákazník odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Prodávající má v tomto případě nárok na započtení škody vzniklé na zboží oproti hodnotě finanční částky, která má být zákazníkovi z titulu odstoupení od smlouvy vrácena.
Při odstoupení zákazníka od uzavřené smlouvy lze akceptovat vrácení zboží za současného splnění všech uvedených podmínek nutných pro vrácení zboží zákazníkem prodávajícímu. Při jejich nedodržení nelze odstoupení od smlouvy a s tím spojené vrácení zboží akceptovat.

Další podmínky pro vrácení zboží:

  • zboží musí být nepoužité
  • zboží musí být nepoškozené
  • zboží musí být zabalené v původním obalu
  • zboží musí být kompletní včetně dodaného příslušenství


K takto vrácenému zboží musí být zákazníkem dále přiloženy doklady o prodeji zboží s přiložením čísla bankovního účtu, na které budou vráceny peníze z prodeje zboží.

 

VI. Způsob dopravy

Dopravu zajišťuje pro internetový obchod www.sudlicka.cz přepravní společnost TOPTRANS. Za tím účelem je zákazník povinen v objednávce uvést skutečnou dodací a fakturační adresu, na které bude možno provést dodání zboží zákazníkovi. Ceny za dopravné jsou uvedené v objednávkovém formuláři. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

 

VII. Ceny

Internetový obchod www.sudlicka.cz si vyhrazuje právo měnit ceny zboží v elektronickém obchodě. V již realizovaných a řádně potvrzených objednávkách nebudou ceny zboží měněny a budou závazné pro obě smluvní strany.

 

VIII. Způsob platby

Internetový obchod www.sudlicka.cz akceptuje níže uvedené způsoby platby za objednané zboží:

  • Zaslání zboží na dobírku s platbou zboží při jeho odběru od přepravní firmy.
  • Při osobním převzetí zboží platba v hotovosti nebo kartou.
  • mallpay – Využitím této metody souhlasíte s obchodními podmínkami mallpay. Více o zpracování osobních údajů zde.

 

IX. Záruka

Na zboží zakoupené v internetovém obchodu www.sudlicka.cz poskytujeme zákonnou záruku v délce trvání 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí zboží zákazníkem.
Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním. U zboží prodávaného za sníženou cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla cena snížena.

 

X. Reklamace

Zákazník je povinen bez zbytečného odkladu po dodání zboží jej prohlédnout a oznámit prodávajícímu případně zjištěné vady na e-mailovou adresu prodávajícího: lihovar@sudlicka.cz. Při reklamaci zakoupeného zboží je nutné, aby zákazník prodávajícímu zaslal nebo předložil veškeré listiny, které mu byly předány prodávajícím v rámci vyřízení objednávky reklamovaného zboží, tedy fakturu. Dále je nutné, aby zákazník v případě že prodávajícímu vrací vadné zboží, jej vrátil kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího. V případě zaslání zboží prodávajícímu je nutné zboží zabalit pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.
V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, má zákazník v případě vady odstranitelné (tj. takové, která je nepodstatným porušením smlouvy podle § 2107 občanského zákoníku):
a.) právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady
b.) neodstraní-li prodávající vadu včas nebo vadu odmítne odstranit, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí.

V případě vady neodstranitelné (tj. takové, která je podstatným porušením smlouvy podle § 2106 občanského zákoníku):
a.) právo na výměnu vadného zboží nebo dodání chybějící věci
b.) právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady opravou věci
c.) právo odstoupení od kupní smlouvy.

Prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení reklamace a reklamovaného zboží reklamaci vyřídí nebo podá kupujícímu zprávu o průběhu vyřizování reklamace. Pro vyřízení reklamace se stanoví lhůta 30 dnů od vrácení a přijetí zboží prodejcem. V odůvodněných případech je možné tuto lhůtu prodloužit po předchozí dohodě se zákazníkem.
Podmínkou pro kladné vyřízení reklamace zboží v záruční době je skutečnost, že reklamované zboží nebude vykazovat vady či jiné poškození, které by bylo způsobeno neodborným zacházením zákazníkem.
Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody způsobené provozem prodaného zboží, funkčních vlastností a škod způsobených z neodborného používání zboží a z neodborné montáže zboží, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje poskytnutá záruka. Ve svém oznámení musí zákazník uvést jaké vady byly u zakoupeného zboží zjištěny a tyto náležitým způsobem konkretizovat.

 

XI. Vrácení peněz na účet převodem

Při oprávněném a odůvodněném nároku na vrácení peněz na účet zákazníka v případě odstoupení od smlouvy nebo slevy z kupní ceny budou finanční prostředky poukázány zákazníkovi po obdržení zákazníkem podepsaného dobropisu.

 

XII. Zpracování osobních údajů

Údaje o správci osobních údajů: FONTICULUS, spol.s.r.o, bratří Čapků 384/14, Veveří, 602 00 Brno, IČ: 255 332 91, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 31144.

Správce, jakožto provozovatel Internetového obchodu www.sudlicka.cz, zpracovává osobní údaje v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti Fonticulus, spol. s.r.o., které jsou dostupné zde.

Veškeré osobní údaje subjektů údajů jsou Správcem zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Poskytnutí osobních údajů zájemce o koupi zboží je požadováno v souvislosti s plněním závazků vyplývajících ze smlouvy uzavřené mezi Správcem a zákazníkem a zákonných povinností Správce. Poskytnutí osobních údajů ze strany subjektu údajů může být dále požadováno k zasílání nabídek a obchodních sdělení, to však výhradně v případě, že subjekt údajů za tímto účelem Správci výslovně udělí samostatný a svobodný souhlas.

Na základě zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Vám můžeme jako našemu zákazníkovi zasílat marketingová sdělení týkající se našich služeb či informací o naší společnosti. Součástí toho mohou být i emailové dotazníky spokojenosti s nákupem u nás, k jejich rozesílce využíváme službu Hodnocení Zboží.cz a rovněž program Ověřeno zákazníky. Váš email a informace o konkrétním nákupu předáme příslušné službě pokaždé, kdy u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas.

 

XIII. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě, že dojde mezi prodávajícím a zákazníkem spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: www.adr.coi.cz.
Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

XIV. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost od 22. 1. 2021 a jsou závazné jak pro zákazníka - kupujícího, tak prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo na případné změny.

 

 

Zpět do obchodu